شرکت مهندسی هایپر

مهندسی و اتوماسیون جوش و برش

اولین سازنده برش پلاسما در ایران

Hyper Eng. Co.

Welding & Cutting Automation

mkh@hyperweld.com

Mr. Khiabani